IKRK.wz.czaneb Ikrk.wz.cz reloaded!

Nevím, jestli z toho mám vyvád?t n?jaké záv?ry, jakože jsem t?eba zelená?, nebo tak n?co. Z krátka a dob?e jsem tvo?il a tvo?il, až jsem vytvo?il n?co, co jsem původn? vůbec nem?l v plánu :)

Za?alo to asi tak, že jsem si jen tak n?co zkusil ve Photoshopu, protože jsem se snažil navrhnout už delší dobu n?co, s ?ím by se dalo aspo? trochu pracovat. P?edpoklad, že bych byl úsp?šný a své "dílo" jako obvykle nesmazal, byl velmi nepravd?podobný, takže jsem se nemusel obávat, že p?íští dny v zápalu tvorby budu chodit spát ve dv? ráno a dal jsem se do práce. První chvíle vypadaly zcela neškodn? a probíhaly klasickým způsobem. Bylo to tak škaredé, že jsem nemohl p?estat a stále jsem pokra?oval. No ale po chvíli m? p?ece jen boj s v?trnými mlýny omrzel a za?al jsem d?lat n?co jiného.

Druhý den - kontrola mého návrhu -> nápad -> realizace -> další nápad -> realizace -> ... No a pak už to šlo ráz na ráz. Hodiny a hodiny strávené hlavn? programováním CMS. Dokonce i babi?ka se zeptala, jestli nejsem "PC závislák"! No, to snad ani ne.

Pevn? doufám, že moje práce nebyla marná, a že se mi poda?ilo zhruba vytvo?it to, co jsem cht?l. A to web, za který se nemusím styd?t. Ikdyž to stejn? posoudí až potenciální návšt?vníci (jako že jich asi moc stejn? nebude), takže o?ekávám reakce v GB!

Web, za který se nebudu muset styd?t, byla pochopiteln? hlavní motivace, protože mé staré stránky se v poslední dob? pon?kud rozpadaly a já jako p?íznivec webdesignu... No trapas. Ale další motivací bylo hlavn? vybudování CMS, které by mi usnadnilo aktualizování stránek. A to se mi IMHO nad o?ekávání povedlo! Kdyby vid?l můj kód n?jaký profi programátor, tak by pravd?podobn? ?ekl asi n?co ve stylu: "Omg, který pra** to psalo??! RTFM!" No, ale to je mi fakt jedno :)

Tak už nebudu dlouho plkat. Pouze pár poznámek:

  • komentá?e p?ímo k jednotlivým ?lánkům jsem zatím ned?lal. Pro t?ch pár lidí bude zatím sta?it GB.
  • komentá?e k fotkám, které jsou v zaheslovaných galeriích se v posledních komentá?ích k fotkám nebudou zobrazovat!
  • taktéž ani fotky ze zasheslovaných galerií se nebudou zobrazovat v posledních p?idaných fotkách. Celkem logické :)
  • jakákoliv aktualizace stránek by m?la být hned vid?t na vstupní stránce (netýká se to sekce "O mn?" a "Odkazy")
  • Malá poznámka (opravdu malá) k "mottu" v hlavi?ce je úpln? dole v sekci "O mn?" :)
  • no a to bude asi tak vše. N?jaká dobrá rada už m? nenapadá.

Takže! Napišt? mi názor na tento redesign! Zajímá m?, zda-li vzbudí spíše odpor (nebo i n?co horšího) ?i naopak. Snad to dob?e dopadne :)

No a poslední v?ta na záv?r... P?eji si, abych to tu zase nenechal spustnout :)


permalink  21. Července 2007 - [15:17:12]

Zpět na:  celý archiv